Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Vedtægter

V E D T Æ G T E R

for

HINNERUP OG OMEGNS JAGTFORENING

LOKALFORENING UNDER

D A N M A R K S J Æ G E R F O R B U N D '(D J)

 1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Hinnerup og Omegns Jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Hinnerup kommune.

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1   Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ),
hvis indtægter er bindende for foreningen og går forud
for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

 

3.0
3.1

Formål og opgaver
Foreningens formål er at samle alle jægere inden for
foreningens område og fremme disses interesser i til-
slutning til DJ's formål.

4.0 Optagelse

4.1   Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet
person.

5.0 Ophør

5.1   Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 1 måneds
skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2   Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med
kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte
regler.

5.3   Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overens-
stemmelse med DJ's vedtægter §§ 36 - 41. Eksklusionen
skal således, for at få endelig gyldighed, godkendes af
DJ's hovedbestyrelse.

6.0 Kontingent og hæftelse

6.1   Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat
årligt kontingent.

6.2   Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent-
reduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer

samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe
nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1   Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle
foreningens anliggender.

7.2   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
februar måned. Ret til deltagelse har kun medlemmer
med gyldigt medlemsbevis. Forslag, der ønskes optaget
på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest

4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3   Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med an-
givelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i
den lokale dagspresse eller ved skriftlig indkaldelse
til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

l. Valg af dirigent">

2.             Aflæggelse af beretning om foreningens virke
siden sidste ordinære generalforsamling

3.             Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
til godkendelse

4. Indkomne forslag

5.              Fastlæggelse af kontingent

6.             Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

9. Eventuelt

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrel-
sen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst
1/4 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen
begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes
behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over
for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstra-
ordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Ind-
kaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angi-
velse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne
med mindst l uges varsel.

9.0 Afstemninger

9.1   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet
af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har l stemme.

9.3   Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer
dette, eller hvis mindst 3 medlemmer begærer skriftlig
afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5   Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal, med-
mindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6   Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når
mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer
derfor.

10.0 Bestyrelse

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har
den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter
generalforsamlingen med formand, kasserer, næstformand
og sekretær.

10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov.

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen
af medlemmerne er til stede.

10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har l stemme.

10. B Beslutninger vedtages ved simpel e t.emme f Lez t.e.L, I til-
fælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes
fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af
formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med
et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende disposi-
tioner kan qives til kassereren.

12 . O ,Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte penge-
institutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret. 

13.0 Revision

 13.1 De 2 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne,
jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette.
Revisorerne har endvidere til opgave løbende at p&se,
at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i over-
ensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

 13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 14.0 Opløsning

 14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige til-
stedeværende medlemmers stemmer på 2 p& hinanden følgen-
de generalforsamlinge~, der afholdes med mindst l og

højst 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

 14.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle for-
pligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil 5 år.
Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens omr&de
inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue
til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder for-
muen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende

den til naturbevarende formål.

15.0 Ikrafttræden

 15.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på-en generalforsamling
den 14.02.1991, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Jens Søren Pedersen
Ove Lindrup

Arne Pilgaard

Leif Nielsen

Hans Hald

 Bjarne Pedersen
Bent Andersen

Godkendt af DJ's hovedbestyrelse

den

1991